Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce mgr Dorota Słowińska.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Jerce mgr Rafał Szłapka.

W skład Zespołu Szkół w Jerce wchodzi:

 • Przedszkole Samorządowe w Jerce,
 • Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie,
 • Szkoła Podstawowa im. Melchiora Wańkowicza w Jerce,
 • Gimnazjum im. Melchiora Wańkowicza w Jerce,

 

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organami Zespołu Szkół są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę,
 2. salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 3. boisko sportowe,
 4. pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
 5. archiwum,
 6. sekretariat,
 7. gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego.