Przetargi

ogłoszenie o przetargu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBINIU

Lubiń, ul. Powstańców 23

64 – 010 Krzywiń, woj. wielkopolskie

tel. 065 517-76-27, fax. 065 517-76-29

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 30.000 EURO

NA USŁUGI PRZEWOZOWE

“DOWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBINIU”

Wymagany termin realizacji od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Trasa nr I – obejmuje wioski Nowy Dwór, Bielewo, łącznie tygodniowa długość trasy ok. 415 km – dowóz uczniów wraz z odwozem.

Trasa nr II - obejmuje wioski Zbęchy Pole, Bieżyń, Mościszki , Cichowo, Łagowo łącznie tygodniowa długość trasy ok. 260 km – wyłącznie odwóz.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych z oznaczeniem numeru trasy.

Instrukcję dla oferenta można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie szkoły - Zespół Szkół w Lubiniu ul. Powstańców 23 w godz. od 900 - 1300 lub otrzymać pocztą.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Hanna Kasińska oraz p. Małgorzata Miedziarek - tel. 065 5 177 627, fax. 065 5177 629.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miejsce i termin składania ofert

Zespół Szkół w Lubiniu, ul. Powstańców 23, sekretariat szkoły, w terminie do 29.12.2003 r.

do godz. 830. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem “Dowożenie

uczniów do Zespołu Szkół w Lubiniu” z dopiskiem “OFERTA CAŁOŚCIOWA TRASA

NR I i II” lub “OFERTA CZĘŚCIOWA NA TRASĘ NR ......”

Termin i miejsce otwarcia ofert

29 grudnia 2003 roku godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego

Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100 %

Lubiń, dnia 18.12.2003 r.

ogłoszenia o przetargach

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBINIU

Lubiń, ul. Powstańców 23

64 – 010 Krzywiń, woj. wielkopolskie

tel. 065 517-76-27, fax. 065 517-76-29

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 30.000 EURO

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO BEZPŁATNYM  TRANSPORTEM OFERENTA

I TANKOWANIE PALIWA U ZAMAWIAJĄCEGO POD CIŚNIENIEM

Orientacyjna ilość zakupu 25 000 litrów - dostarczana w ilości wg potrzeb zamawiającego .

Wymagany termin realizacji od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Instrukcję dla oferenta można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie szkoły – Zespół Szkół w Lubiniu ul. Powstańców 23 w godz. od 900 - 1300 lub otrzymać pocztą.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

p. Hanna Kasińska oraz p. Małgorzata Miedziarek tel. 065 5 177 627, fax. 065 5177 629.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miejsce i termin składania ofert

Zespół Szkół w Lubiniu, ul. Powstańców 23, sekretariat szkoły, w terminie do 11.12.2003 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem :

“OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBINIU ”

Termin i miejsce otwarcia ofert

11 grudnia 2003 roku godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego

Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:

  • upust - waga 50 %
  • cena - waga 25 %
  • kaloryczność – waga 20 %
  • termin płatności - waga 5 %

Oferty będą oceniane punktowo.  Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  • za najkorzystniejszy upust 50 pkt.
  • za najkorzystniejszą cenę 25 pkt.
  • za najwyższą kaloryczność 20 pkt.
  • za najdłuższy termin płatności 5 pkt.

Lubiń, dnia 26.11.2003 r.