Przetargi

ogłoszenie o przetargu

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU

Bieżyń 111 ,64 – 010 Krzywiń, woj. wielkopolskie

tel. 065 517-73-14, fax. 065 517-74-83

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 30.000 EURO

NA USŁUGI PRZEWOZOWE

“DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BIEŻYNIU” Z DOWOZEM DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBINIU UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Wymagany termin realizacji od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

TRASA OBEJMUJE WIOSKI : CICHOWO, ŁAGOWO, MOŚCISZKI, ZBĘCHY POLE, (z rannym dowiezieniem do Zespołu w Lubiniu uczniów klas gimnazjalnych) należy przyjąć około 575 km tygodniowo.

Instrukcję dla oferenta można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie szkoły - Bieżyń 111, 64–010 Krzywiń, w godz. od 800 - 1400 lub otrzymać pocztą.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: p. Małgorzata Miedziarek tel. 065 5 177 314, fax. 065 5177 483.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miejsce i termin składania ofert

Szkoła Podstawowa w Bieżyniu , Bieżyń 111 , sekretariat szkoły, w terminie do 12.12.2003 r. do godz. 900.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem “Dowożenie uczniów do SzkołyPodstawowej w Bieżyniu ”

Termin i miejsce otwarcia ofert

12 grudnia 2003 roku godz. 930 w siedzibie Zamawiającego

Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100 %

Bieżyń, dnia 10.12.2003 r.

ogłoszenia o przetargach

DYREKTOR SZK0ŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU

Bieżyń 111

64 – 010 Krzywiń, woj. wielkopolskie

tel. 065 517-73-14, fax. 065 517-74-83

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 30.000 EURO

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO BEZPŁATNYM TRANSPORTEM OFERENTA

I TANKOWANIE PALIWA U ZAMAWIAJĄCEGO POD CIŚNIENIEM

Orientacyjna ilość zakupu 25 000 litrów - dostarczana w ilości wg potrzeb zamawiającego .

Wymagany termin realizacji od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Instrukcję dla oferenta można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie szkoły – Szkoła Podstawowa w Bieżyniu, Bieżyń 111 w godz. od 800 - 1400 lub otrzymać pocztą.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

p. Małgorzata Miedziarek tel. 065 5 177 314, fax. 065 5177 483.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Miejsce i termin składania ofert

Szkoła Podstawowa w Bieżyniu , Bieżyń 111 , sekretariat szkoły, w terminie do 11.12.2003 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem :

“OFERTA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU ”

Termin i miejsce otwarcia ofert

11 grudnia 2003 roku godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego

Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie:

  • upust - waga 50 %
  • cena - waga 25 %
  • kaloryczność – waga 20 %
  • termin płatności - waga 5 %

Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

  • za najkorzystniejszy upust 50 pkt.
  • za najkorzystniejszą cenę 25 pkt.
  • za najwyższą kaloryczność 20 pkt.
  • za najdłuższy termin płatności 5 pkt.

Bieżyń, dnia 27.11.2003 r.