Majątek

Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe brutto : 520.418,99 zł