Majątek

Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe brutto : 59.774,47 zł