Zgromadzenia publiczne

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

2. Zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia,

3. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia.

 

II.OPŁATY:

nie pobiera się

 

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. Partycypacji Społecznej

Nr tel. 655170525, wew. 240 pokój nr 22

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

  

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

VI. UWAGI, OBJAŚNIENIA:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż 150 osób. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.