o wielkości użytków rolnych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH

Podstawa prawna: art. 306a, art. 306b i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity. Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

 

    ·  wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania,    

       PESEL lub NIP)

   ·  jeżeli Wnioskodawca  działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone  

        pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość podatnika lub pełnomocnika

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • zaświadczenie – wolne od opłaty skarbowej na podstawie – części II ust. 21 pkt 11 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
  • od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu, lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

Formularz wniosku o wielkości użytków rolnych


Formularz wniosku o wielkości użytków rolnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych