o wielkości gospodarstwa rolnego i jego prowadzeniu

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO I JEGO OSOBISTYM PROWADZENIU

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO I JEGO OSOBISTYM PROWADZENIU

 

Podstawa prawna: art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 i ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. – O kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,   poz. 1405 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego  

 

    osobistym prowadzeniu

 

2. Załączniki:

 

  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym  prowadzeniu
  • dowód uiszczonej zapłaty opłaty skarbowej

 

3. Do wglądu:

 

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • odpis aktu notarialnego, akt własności ziemi

 

II. OPŁATY:

 

Opłata skarbowa:

 

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

 

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Załącznik:

 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym prowadzeniu

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i jego osobistym prowadzeniu