o statyst. dochodowości z gospodarstwa rolnego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STATYSTYCZNEJ DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STATYSTYCZNEJ DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 306a, art.306b i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,, poz. 800 ze zm.), art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm. ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r. nr 187, poz.1330 ), 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości  

    z gospodarstwa rolnego

  • wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania,   

       PESEL lub NIP)

 

       Od 01 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla  

       pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji  

       podatkowej.

  • jeżeli Wnioskodawca  działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone  

    pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

  • dowód  uiszczonej zapłaty opłaty skarbowej

 2. Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość podatnika lub pełnomocnika

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

Nie podlega opłacie skarbowej:

       1)dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg  

    określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających

    służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób    

    objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy 

    społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisówo

     zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu

     Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody

    obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego