o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Podstawa prawna: art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.),Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r., nr 187, poz.1330 ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. z 2015r., poz. 2355 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub     stwierdzające  stan zaległości

  · wniosek powinien zawierać dane Wnioskującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP)

Od 01 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla  pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji   podatkowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną  winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wykazanym w KRS.

     ·  jeżeli Wnioskodawca  działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być dołączone  

         pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

     ·  dowód uiszczonej zapłaty opłaty skarbowej

2. Do wglądu:

     ·  dokument stwierdzający tożsamość podatnika lub pełnomocnika

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa:

         ·  od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu, lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm).

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

Formularz wniosku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości