Zgony

Rejestracja zgonu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ).

 

       I.            WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.

2.     Dokument tożsamości osoby zmarłej.

3.     Do wglądu:

·         dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon

·         dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

    II.            OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 III.            TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

IV.            JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559 pokój nr 9

   V.            TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiającej dokonanie czynności, wydanej przez kierownika USC w Krzywiniu, przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.            UWAGI:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci
  • pełnomocnik rodziny

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego, winno mieć formę pisemną i zawierać dane pracownika zakładu pogrzebowego, który będzie zgon zgłaszać. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego