Zawarcie zw. małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583), Ustawa z dnia  28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318 ), ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 

 

I.                  WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

·        Dokumenty stwierdzające tożsamość

·        W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

-       odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

-       odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie (jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim) lub odpis aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający ustanie małżeństwa

-       zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

-       do wglądu: Dowody tożsamości ( paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu).

-        

II OPŁATY:

Opłata skarbowa – 84 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1,Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia do ślubu wyznaniowego, strona może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego nr tel. 655170559 pokój nr 9

 

VI.  UWAGI:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesięcy od daty wydania. Po tym terminie zaświadczenie traci moc.

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego