Ślub cywilny - skrócenie terminu oczekiwania

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583) ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego-złożony osobiście.

2.     Załączniki: dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

3.     Do wglądu dokumenty tożsamości.

II.OPŁATY:

opłata skarbowa: za wydanie zezwolenia – 39 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie po zgłoszeniu podania z uzasadnieniem.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego nr tel. 655170559 pokój nr 9

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, strona może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności .

VI. UWAGI:

Przyjmowanie wniosków o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego oraz wydanie zezwoleń odbywa się w USC Krzywiń– Rynek 1.

 

Załączniki:

 

Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - PDF

 

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego