Małżeństwa zawarte przed Kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r, poz. 583), ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r.  poz. 1741 ze zm. ),ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

·        dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu

·        w przypadku cudzoziemca:

-       odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

-       odpis aktu małżeństwa (jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim) z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu lub jego nieistnieniu, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie lub stwierdzenie jego nieistnienia.

-       zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

-       do wglądu:

dowody tożsamości ( paszport, w przypadku zamieszkania na stałe w Polsce – karta stałego pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych ).

II. OPŁATY:

Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1,Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego nr tel. 655170559 pokój nr 9

V. TRYB ODWOŁAWCZY :

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VI. UWAGI:

·        Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC w Krzywiniu Rynek 1, w celu złożenia dokumentów.

·        Przy składaniu dokumentów nupturienci składają pisemne zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

·        W momencie składania zapewnień nupturienci podejmują decyzję w sprawie nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

·        Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

·        Istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci – przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego