Zmiana imienia i nazwiska

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 

I. Wymagane dokumenty

·         wniosek o zmianę imienia i nazwiska

·         ankieta osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska

·         zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka .

·         lub wyrok sądu orzekający pozbawienie praw rodzicielskich. 

·         zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13lat 

·         do wglądu dowód osobisty

·        w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej, postanowienie władzy opiekuńczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

·        zgoda władzy opiekuńczej na zmianę nazwiska dziecka  pozostającego w rodzinie zastępczej

 

 

II. Opłaty

Opłata skarbowa:

-za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska - 37 zł

-zwolnione z opłaty są decyzje wydawane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

III. Termin załatwienia sprawy:

do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

 

IV. Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego

nr tel. 655170559

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

VI Dodatkowe informacje

a) wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, a w szczególności gdy dotyczą zmiany :

-imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nie licującego z godnością człowieka

-na imię lub nazwisko używane

-na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione

-na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

b) wniosek o zmianę nie podlega uwzględnieniu, gdy:

-zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej

-wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem

c)   o zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub nie posiadające żadnej przynależności państwowej a mające miejsce zamieszkania w Polsce lub cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy

 

d)   osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcy.

e)   osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załączniki:

 

Wniosek o zmianę imienia – nazwiska

 

Wniosek o zmianę imienia – nazwiska - PDF

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka - PDF

Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska

Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska - PDF

Ankieta - wypełnia osoba ubiegająca się o zmianę imienia - nazwiska, ustalenie pisowni imienia lub nazwiska

Ankieta - wypełnia osoba ubiegająca się o zmianę imienia - nazwiska, ustalenie pisowni imienia lub nazwiska - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego