Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO: odpisy skrócone, zupełne i odpisy skrócone na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia

odpisy skrócone, zupełne i odpisy skrócone na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zmianami) Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. nr 166 , poz.1735).Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego  
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
  • dokument stwierdzający tożsamość

 II. OPŁATY:

 

Oplata skarbowa

  • za odpis skrócony – 22 zł.
  • za odpis zupełny – 33 zł.
  • za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
  • za zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł.

 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,

ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 7 dni roboczych w przypadku gdy dokument sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzywiniu. Jeżeli dokument sporządzony został w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, wówczas termin wydłuża się do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu. odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI. UWAGI:

 

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, jeśli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym na e-puap.

 

 

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, skróconego na druku wielojęzycznym

Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego, skróconego na druku wielojęzycznym - PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego