Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  2. Załączniki:

·         dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC

  1. Do wglądu

·         dokument stwierdzający tożsamość

 

 II. OPŁATY:

 

Opłata skarbowa;

 

Za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,

ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

bez zbędnej zwłoki

do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

 

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Stanu Cywilnego Krzywiń nr tel. 655170559

 

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskie w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

Załączniki:

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego