Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.) , ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      „Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego”.

2.      Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

 II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

Za wydany odpis zupełny po sprostowaniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 VI. UWAGI:

Podstawą do sprostowania aktu stanu cywilnego są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.

W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Załączniki:

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego