Rejestr Danych Kontaktowych

 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 2019 r., o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ostaw (Dz.U. 2019  r., poz.2294)

I.   WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek

2.Dowód osobisty lub paszport

3. telefon lub tablet albo inne tego typu- urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub

e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych- jeśli w RDK są potwierdzane przy

urzędniku

II.  OPŁATY:

  • brak

III.  TERMIN I SPOSÓB ZALATWIENIA SRAWY:

Przekazanie/aktualizacji/usunięcie danych kontaktowych tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu  po ich potwierdzeniu  kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte- zostaną one usunięte natychmiast ( nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego)

IV.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

pokój nr 9, tel.0655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

V.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. UWAGI:

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który na dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych- niezależnie od miejsca zameldowania.

Z wnioskiem może wystąpić osobą pełnoletnia posiadająca  numer PESEL.

 

załączniki :

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych