Podatek Rolny

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

Podstawa prawna

Art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz. 613 ze zm.), art.6 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.), art.21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.    Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:

·  akt notarialny,

·  wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego,

2.    Korekta podatku:

·  wniosek o korektę,

·  informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego.

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracji

Rynek 1, pok. 8

Grażyna Żak, tel. 65 5170525

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

 

Załączniki:
 
 
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - EXCEL

 

Lista wiadomości