Podatek Rolny

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych

Podstawa prawna

Art.6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 ze zm.), art.6 ust.2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,poz.1682 ze zm.), art.21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.–Ordynacja podatkowa(t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8,poz.60 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.  Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania:

·  akt notarialny,

·  wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego

2.  Korekta podatku:

·  wniosek o korektę,

·  wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości lub/i podatku rolnego lub/i podatku leśnego

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracji

Rynek 1, pok. 8

Grażyna Żak, tel.  65 5170525

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
 
Załączniki:
 
 

 

Lista wiadomości