Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

·        Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195),

·     Ustawa z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz poz. 183), w zakresie nieuregulowanym w  ustawie o petycjach.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ważne:

W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana petycja. Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, petycja zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Rejestr:

 

                           Petycje złożone do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

Lp.

Data Złożenia

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan realizacji

Przewidywany termin / sposób załatwienia sprawy

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3