Rozgraniczenie Nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

2.    Załączniki:

  • dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości ( odpis z KW, akt notarialny );
  • aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna;
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów i budynków);

 

II. OPŁATY:

  • bez opłat
  • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,- zł

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, pokój nr 15 (I piętro),

ul. Rynek 1,64 – 010 Krzywiń

 

Termin załatwienia sprawy :

- do 65 dni

 

Komórka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Krzysztof Ostrowski,

pokój nr 15, tel. 065 5170 525 wew. 25

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Gospodarki Komunalnej i  Przestrzennej - inspektor ds. planowania przestrzennego

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Decyzja jest ostateczna

Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania spraw sądowi.

 

VI. UWAGI:

Po złożeniu wniosku wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy

 

 

Załącznik:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - PDF

Wniosek w celu wydania decyzji o zakończeniu postępowania

Wniosek w celu wydania decyzji o zakończeniu postępowania - PDF