Podział Nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 46 poz. 543) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r. Nr 25 poz. 130)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o podział nieruchomości

2.    Załączniki:

 

·      dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW, akt notarialny);

·      aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna;

·      wypis i wyrys z katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów i budynków);

 ·     decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku;

·      projekt podziału nieruchomości (min. 4 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego).

·    wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
- granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
- oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
- naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do działek gruntu;
- przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć dokumentację geodezyjną sporządzoną przez uprawnionego geodetę:

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
- wykazy zmian gruntowych;
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
- mapy z projektem podziału.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

            - nie pobiera się

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, pokój nr 15 (I piętro),

ul. Rynek 1,64 – 010 Krzywiń

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Krzysztof Ostrowski,

pokój nr 15, tel. 065 5170 525 wew. 25

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie lub odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia w terminie 7 dni (na postanowienie) lub 14 dni (na decyzję) od daty otrzymania decyzji

 

VI. UWAGI:

Wniosek składa właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty (dotyczy osób fizycznych).

Na mapach wstępnego projektu podziału nieruchomości powinny być:

  • granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi
  • oznaczenia nieruchomości sąsiednich
  • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

Załączniki:

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości - PDF