Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami );

 

I.              WYMAGANE DOKUMENTY

 

1.     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający określenie:

- granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na dwóch egzemplarzach kopii mapy zasadniczej  przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,  nazwy inwestycji,

- zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych   potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji i danych charakteryzujących jej wpływ na  środowisko lub jego wykorzystanie.

 

       2.  Załączniki:

- Dwie kopie mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) przyjętych do państwowego zasobu   geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000. Mapa przedstawiać musi działkę objętą wnioskiem wraz z obszarem analizowanym - tj. obszarem w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50 m wokół tej działki (zgodnie z § 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Na jednym z egzemplarzy mapy należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.(zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.). Drugi egzemplarz mapy należy pozostawić w oryginale.

- Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zgodnie z art. 61 ust 5 w/w ustawy).

- Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej wraz z danymi właścicieli (nr geodezyjny, imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby

 

II OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Bank Spółdzielczy Kościan o/Krzywiń  nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 

III TERMIN ODPOWIEDZI

 

60 dni - zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (do 65 dni)

 

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej – Tomasz Fecak,

pokój nr 14, tel. 065 51 70 525 wew. 252

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy  Krzywinia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu – sekretariat pok. Nr 16

Uwagi

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej– pok. Nr 14. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 1 lub bezpośrednio Referacie – pok. Nr  14 . Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Załącznik:

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - PDF