Przeznaczenie Terenu w MPZP

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIESCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Art. 217 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DZ. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY                                            

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego 

  1. Załączniki:
     Wypis z rejestru gruntów

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) - 17 zł

- w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego opłata nie jest naliczana

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Bank Spółdzielczy Kościan o/Krzywiń  nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI

 

 Do 14 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

 Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej – Tomasz Fecak,

 pokój nr 14, tel. 065 5170 525 wew. 252

 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

 

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia - PDF