Przeniesienie Decyzji o Warunkach Zabudowy

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 ze zmianami).

 

I WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2.     Załączniki:

·  Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

·  Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy:

II OPŁATY

 

Opłata skarbowa - 56 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Bank Spółdzielczy Kościan o/Krzywiń  nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 

Miejsce złożenia dokumentów :

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu  ul. Rynek 1,  64 – 010 Krzywiń

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej, pokój nr 14 (I piętro)

 

III TERMIN ODPOWIEDZI

Do 14 dni.

 

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej– Tomasz Fecak,

pokój nr 14, tel. 065 5170 525 wew. 252

 

V TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu – sekretariat pok. Nr 16

Uwagi

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, pokój nr 14 (I piętro),

Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 1 lub bezpośrednio Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej, pokój nr 14 (I piętro)

Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 

Załącznik:

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - PDF