Zaświadczenie o zameldowaniu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jedn Dz. U z 2017 r. poz. 657 ze zmianami), ustawa z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz.1257)

I WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy  Krzywiń

lub

2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy  na terenie gminy  Krzywiń

 

 

3.    Do wglądu:

·         dowód osobisty lub paszport ( dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

II OPŁATA:

Opłata skarbowa 17 zł od wydanego zaświadczenia

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

            Niezwłocznie-maksymalny termin oczekiwania do 7 dni

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój nr 9, Tel.655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

V TRYB ODOWŁAWCZY:

1.      Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści kieruje się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

VI UWAGI:

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w formie pisemnej. W przypadku dzieci zaświadczenie otrzymują rodzice.  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty.  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń  Bank Spółdzielczy Kościan O/Krzywiń  16 8666 0004 0300 0169 2000 0005
z podaniem w tytule wpłaty czego dotyczy opłata skarbowa

 

Z opłaty zwolnione są zaświadczenia wydawane do:

         

o   alimenty, opieka, kuratela i przysposobienie

o   ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, renty strukturalne

o   świadczenia socjalne

o   zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę

o   nauka, oświata, ochrona zdrowia

 

 

Załączniki:

 

Klauzula Informacyjna - Ewidencja Ludności

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt stały

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt stały - PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt czasowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia - zameldowanie na pobyt czasowy - PDF

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo - PDF