Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej

POSTĘPOWNIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO (LUB CZASOWEGO)

Podstawa prawna:  ustawa z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U.z 2010 r. Nr 217, poz.1427 ze zmianami) ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zmianami)

 

I WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego (lub czasowego)

 

  1. Załączniki:

 

·         wypełniony formularz wniosku

 

 

  1. Do wglądu:

 

·         dowód osobisty

·         dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego

 

II OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł a wydanie decyzji administracyjnej

 

W przypadku decyzji umarzającej postępowanie, wnioskodawca może zwrócić się do organu gminy o zwrot wniesionej opłaty.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń  Bank Spółdzielczy Kościan O/Krzywiń  16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 z podaniem w tytule wpłaty czego dotyczy opłata skarbowa.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

 

 III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

      Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

      Pokój nr 9, nr tel 655170559

 

     Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

V TRYB ODWOŁAWCZY:

   

     Od decyzji służy stronom postępowania prawo złożenia odwołania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

 

 

Załączniki:

 

Klauzula Informacyjna - Ewidencja Ludności

Wniosek

Wniosek - PDF