Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 657 ze zmianami)

I WYNAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka

2.    Do wglądu:

·         dowód osobisty lub paszport ( dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)

W przypadku zgłoszenia wymeldowania  przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do  wymeldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

II OPŁATA:

            Czynność zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

            od ręki

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój nr 9, Tel.655170559

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 V TRYB ODOWŁAWCZY:

            Nie przysługuje

VI UWAGI:

 

 1. Wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem-udzielonym w formie, o której mowa w  art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

2.    Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

3    Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

4. Wymeldować się  można również przez Internet. Więcej informacji można   znaleźć:   https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

 

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula Informacyjna - Ewidencja Ludności

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego – Wniosek PDF

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo - PDF