Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - stałe

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - stałe

Podstawa prawna

Podstawa prawna : art. 11¹ i 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019.2277).

Uchwała nr XLV/308/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie miasta i gminy Krzywiń.

Wymagane dokumenty

 - Wniosek o wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych.

 - Dowód osobisty.

 -  Załączniki:


- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek.

Do wglądu oryginały ww. załączników oraz dowód osobisty lub pełnomocnictwo.

Opłaty

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

konto:

 

Bank Spółdzielczy Kościan O/Krzywiń

 

nr : 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej,

Stanowiska ds. bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego,

Barbara Matyjaszczyk  tel 65 5170 525 wewn. 212,

Budynek B, pokój nr 11.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie bądź w wydziale prowadzącym sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Krzywiniu lub przesłania za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Krzywiń.

Zezwolenia wydaje Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:


1. posiadanie zezwolenia, 
2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 
4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez gminę, potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia, 
5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży, 
6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 
7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, 
8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone uchwałą rady gminy przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

 

Informacje o prywatności - RODO