Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - jednorazowe

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - jednorazowe

Podstawa prawna

Podstawa prawna : art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019.2277).

Uchwała nr XLV/308/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie miasta i gminy Krzywiń.

Wymagane dokumenty

 - Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.

 - Zgoda organizatora imprezy (na wniosku)

 - Do wglądu - oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok(nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń) oraz dowód osobisty.

Opłaty

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń a więc :

1. 43,75zł na jednorazowe zezwolenie sprzedaży napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2. 43,75zł na jednorazowe zezwolenie sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3. 175zł na jednorazowe zezwolenie sprzedaży napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

konto:

 

Bank Spółdzielczy Kościan O/Krzywiń

 

nr : 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej

Stanowiska ds. bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego,

Barbara Matyjaszczyk  tel 65 5170 525 wewn. 212,

Budynek B, pokój nr 11.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie bądź w wydziale prowadzącym sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

2. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Krzywiń lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

Informacja o prywatności - RODO