Oświadczenia o wartości sprzedaży

Oświadczenia o wartości sprzedaży

Podstawa prawna

art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r.),

Wymagane dokumenty

- " Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych "

2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:


     1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
     2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
     3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:

37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy (w kasie Urzędu Gminy lub w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr konta 35866600040106199720000005) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Termin odpowiedzi

nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej,

Stanowiska ds. bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego,

Barbara Matyjaszczyk  tel 65 5170 525 wewn. 212,

Budynek B, pokój nr 11.

 

Uwagi

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się w miesiącu styczniu – do 31 stycznia każdego roku.
Wartość sprzedaży brutto należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka).
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub nie dokonanie opłaty w wysokościach i terminach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoduje wygaśnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 5).
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych wyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).
Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 10 pkt 5 ).
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 11).

Załączniki: