Działalność Gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana lub wykreślenie wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku, o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

Wymagane dokumenty

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zgłoszenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Opłaty

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat .

Termin odpowiedzi

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. Rozwoju Gospodarczego

Barbara Matyjaszczyk Tel. 65 5170525 w/ 212

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

1.      Wniosek CEIDG-1 służy do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej jak również do zmiany wpisu, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej oraz do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

2.      CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

3.      Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG.

4.      Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl.

5.      Więcej informacji na stronie CEIDG.

Załączniki:

1.     Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami:

CEIDG-RD - do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej

CEIDG-MW - do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-RB -  do podawania informacji o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - do określania udziału w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - do udzielania pełnomocnictwa

CEIDG-POPR- do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

CEIDG-ZS - zarządca sukcesyjny

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1.

Informacja o Prywatności - RODO

2.     Oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.


 

BEZPOŚREDNIE PRZEKIEROWANIE DO STRONY CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LINK( http://prod.ceidg.gov.pl)