Działalność Gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana lub wykreślenie wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zgłoszenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do urzędu gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Opłaty

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat .

Termin odpowiedzi

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Rozwoju Gospodarczego

Helena Cygiel  Tel. 65 5170525 w/ 42

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

Z dniem 31 grudnia 2011 r. skończyła się migracja wpisów z gmin do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie figuruje w CEIDG, zobowiązany jest udać się do urzędu gminy, w którym rejestrował firmę, w celu aktualizacji danych.

Jeżeli wpis został opublikowany i przedsiębiorca chce go poprawić, może udać się w tym celu do najbliższego urzędu gminy lub złożyć wniosek o zmianę on-line.

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

- zmianę wpisu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG, zmianą wpisu jest również zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej,

- wykreślenie wpisu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 jest dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą również:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Załączniki:

 

 Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami

 

 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

BEZPOŚREDNIE PRZEKIEROWANIE DO STRONY CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – LINK( http://prod.ceidg.gov.pl )