Uzgodnienie przyłączy w ciągu drogi

Uzgodnienie przyłącza w ciągu drogi gminnej i opinia w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego

Podstawa prawna

 

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

1.   Wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego,

2.   2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500

 

Opłaty

 

Bez opłat

 

Termin odpowiedzi

 

14 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Referat  Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

ul. Rynek 1, pok. 15

Andrzej Dembski, tel. +48 65 5170 525 wew.28

 

Tryb odwoławczy

 

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Uwagi

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego

Wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego - PDF