rok 2010

Budżet Miasta i Gminy na rok 2010

    Uchwała Nr XXXIV/276/2009

    Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 23 grudnia  2009r.

w sprawie : uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art 121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości: 24 555 789  
z tego:
           - dochody majątkowe w kwocie: 300 000  
           - dochody bieżące w kwocie: 24 255 789  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
     1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości: 4 074 848  
   zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości: 29 706 789  
z tego:
 -   wydatki bieżące w wysokości: 23 058 638  
 -  wydatki majątkowe w wysokości: 6 648 151  
           zgodnie z załącznikiem nr 2.
      1a. Ustala się zestawienie planowanych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
      2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 4 074 848  
   zgodnie z załącznikiem  nr 3.
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 28 480  
  3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości: 648 045  
zgodnie z załącznikiem nr 6.
        3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.
zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6.
§ 3 Deficyt budżetu w kwocie: 5 151 000  
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 4 Określa się łączną kwotę: 
               - planowanych przychodów  6 179 000  
               - planowanych rozchodów 1 028 000  
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 
§ 6 Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    1)      przychody 35 000
    2)      wydatki  35 200
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 6 979 000
z tego na:
    1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800 000
    2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu  5 151 000
    3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 028 000
§ 8 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
    1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
    2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
    3)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6.
§ 9 Upoważnia się Burmistrza do:
    1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości: 800 000
    2)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości: 6 179 000
   3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.
    4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
    5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  
§ 10 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie:  140 000  
przeznacza się na realizację z programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 139 000  
oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 1 000  
§ 11 Tworzy się rezerwy:
    1)      ogólną w wysokości: 150 000
    2)      celowe w wysokości: 290 000
           z tego:
           - na oświatę 280 000
           - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000
§ 12 Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Roman Majorczyk

 

Załączniki do pobrania:

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ NA 2010 ROK