rok 2007

budżet Miasta i Gminy na rok 2007

Uchwała Nr III /21/2006

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 22 grudnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 ze zmianami/ oraz art.165, 166, 173,  184,188 ust. 2, art 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości  22.035.000 zł.

            zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody o  których mowa w ust.1 obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości                  4.335.336 zł.

   zgodnie z załącznikiem Nr 3

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w

   wysokości                                                                     249.000 zł.

- subwencja ogólna z budżetu państwa                                      10.338.856 zł.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości           20.219.936 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki o których mowa ust.1 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości                                               18.819.936 zł.

     w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                       8.940.470 zł.

b) dotacje                                                                     479.749 zł.

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                 83.750 zł.

- podmiotowe dla intytucji kultury                               345.000 zł.

- celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego                                                     50.999 zł.

c) wydatki na obsługę długu                                                  245.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w 2007r.w wysokości                                1.400.000 zł.

     zgodnie z załacznikiem Nr 4 

 

3) W budżecie tworzy się rezerwy na zadania bieżące

- rezerwa ogólna w wysokości                                                   140.000 zł.

- rezerwa celowa w wysokości                                                    90.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym i wyodrębnieniem wydatków

    na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 zgodnie

    z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                   4.335.336 zł.

    zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych

    na podstawie umów w wysokości                                               103.950 zł.

    i porozumień w wysokości                                               50.999 zł.

    zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

    zgodnie z załącznikiem Nr 6                         

 

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

       alkoholowych w wysokości                                                                 120.000 zł.

       i wydatki na realizację zadań określonych w programie

       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

       narkomanii w wysokości                                                         120.000 zł.

 

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości                                                   1.815.064 zł.

           przeznacza sie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

- planowana spłata kredytu w kwocie                                           1.715.064 zł.

- planowana spłata pożyczek w kwocie                                           100.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości                                                               0 zł.

    Rozchody budżetu w wysokości                                                1.815.064 zł.

    zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

§ 5. Ustala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

       i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

- przychody                                                                             35.000 zł.

 - wydatki                                                                                35.000 zł.

        zgodnie z załacznikiem Nr 8

 

§ 6.Ustala się limit zobowiązań krdytów i pożyczek zaciągniętych na:

       - sfinansowanie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu

          budżetu w kwocie                                                               400.000 zł.

 

 

§ 7. Upoważnia sie Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- na finasowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w

   załaczniku Nr 5

- z tytułu umów, których  realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia

   ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

   budżetowego deficytu budżetu do wysokości  400.000 zł.

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  wydatków

miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach każdego działu, w tym również wynagrodzeń   i pochodnych od wynagrodzeń, za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

  niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Ustala sie kwotę 2.500.000 zł. do której Burmistrz może samodzielnie zaciagać

       zobowiązania.

 

§ 10.Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 11.Uchwała  obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Krzywinia

(-) Roman Majorczyk