rok 2004

budżet miasta i gminy na 2004 rok

UCHWAŁA NR XII / 124 / 2004

RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 29 stycznia 2004r.

U c h w a ł a b u d ż e t o w a n a 2 0 0 4 r o k

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. “d”, pkt 10 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art.109 , 110 ust.1, art. 116 ust. 1 , art. 122 , art. 124 , art. 128 ust . 2 art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami/.

R a d a M i e j s k a u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.466.852 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do uchwały,

w tym:

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież.

zgodnie z zał. nr 8 do uchwały

a/ z zakresu administracji rządowej w kwocie 417.240 zł

b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie - zł

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gminy w kwocie -

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 100.000 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa 9.014.721 zł

z tego:

a) część wyrównawcza 2.317.581 zł

b) część oświatowa 6.697.140 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.941.852 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ,

w tym:

  • wydatki na realizację zadań bieżących z budż.państwa

zgodnie z zał. nr 8 do uchwały

a/ z zakresu administracji rządowej w kwocie 417.240 zł

b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie -

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych 100.000 zł

- dotacja dla instytucji kultury - biblioteka 280.000 zł

- wydatki na pomoc finansową 150.000 zł

  1. 2. W wydatkach ustalonych w punkcie 1 wyodrębnia się:
  2. a/ wydatki bieżące w kwocie 12.683.058 zł

w tym na:

- obsługę długu w kwocie 70.000 zł

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.258.794 zł

§ 3

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Określa się wykaz wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wysokości nakładów

inwestycyjnych zgodnie z zał.Nr 4 do uchwały.

§ 4

  1. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę
  2. zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł

§ 6

  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 6 do uchwały.
  2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. - dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przeniesieniach

planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach

każdego działu, w tym również wynagrodzeń ,pochodnych od wynagr.

oraz wydatków inwestycyjnych,

- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie

występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 160.000 zł

w roku budżetowym,

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych

bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- spłat zobowiązań gminy.

  1. Ustala się kwotę 2.500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie

zaciągać zobowiązania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

 

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           /.../ Roman Majorczyk