rok 2003

Budżet miasta i gminy na 2003 rok

U C H W A Ł A N R III / 33 / 2002

R A D Y M I E J S K I E J K R Z Y W I N I A

z d n i a 27 grudnia 2002 roku

U c h w a ł a b u d ż e t o w a n a 2 0 0 3 r o k

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 10 , art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art.109 , art. 116 ust. 1 , art. 122 , art. 124 , art. 128 ust . 2 art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami /.

R a d a M i e j s k a u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.050.861 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do uchwały,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bież. zgodnie z zał. nr 7 do uchwały

a/ z zakresu administracji rządowej w kwocie 834.028 zł

b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie - zł

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 78.033 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa 8.040.688 zł

z tego:

a) część podstawowa 1.189.669 zł

b) część oświatowa 6.314.093 zł

c) część rekompensująca 536.926 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.525.861 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały ,

w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z budż.państwa zgodnie z zał. nr 7 do uchwały

a/ z zakresu administracji rządowej w kwocie 834.028 zł

b/ z zakresu innych zadań zleconych gminie -

- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.000 zł

- dotacja dla instytucji kultury - biblioteka 290.000 zł,

- wydatki na pomoc finansową 150.000 zł.

2. W wydatkach ustalonych w punkcie 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 12.795.861 zł

w tym na:

- obsługę długu w kwocie 100.000 zł

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730.000 zł

§ 3

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

  1. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

  2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 90.000 zł

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przeniesieniach planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach każdego działu, w tym również wynagrodzeń ,pochodnych od wynagr. oraz wydatków inwestycyjnych,

- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- spłat zobowiązań gminy.

2. Ustala się kwotę 2.500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

                                             

                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           /.../ Roman Majorczyk