Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp do innych informacji publicznych

Dostęp od informacji publicznej:

Ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek udostępniania wszystkich informacji publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia:

-uzyskiwania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

-wglądu do dokumentów urzędowych,

-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

-ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

-udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,

-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej, osoba występująca o informacją nie musi składać wniosku pisemnego.

 Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji, zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udzielenie informacji umarza się.